Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Administratorem danych pozyskanych w ramach tego serwisu WWW jest SCRATCH MAP WOJCIECH KOCZOROWSKI, Toruniu (87-100 ) , ul. Stroma 5/1, NIP: 8791345046, mail: mapa@playprint.pl.

 

Dla przeprowadzenia transakcji handlowej, tj. zakupu w naszym sklepie map zdrapek oraz akcesoriów do nich w których SCRATCH MAP WOJCIECH KOCZOROWSKI, Toruniu (87-100), ul. Stroma 5/1 występuje jako Administrator danych, na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) - Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119 (dalej: „RODO”) informujmy klientów, że:

 1. Dane osobowe klientów pozyskane w naszej witrynie WWW przetwarzane są zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, wyłącznie w celu związanym z zakupem naszych produktów, tj. mogą być przetwarzane w celu przyjmowania zamówień, rozpatrzenia ewentualnych reklamacji, wykonania niezbędnych czynności w celu realizacji zamówienia, w tym przekazania danych adresowych poczcie;
 2. Dane osobowe klientów sklepu przetwarzane są w związku z zakupem konkretnego produktu, na podstawie: art. 23 ust. 1 pkt. 1 - 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych, t.j. Dz.U. 2016 poz. 922 ze zm. (dalej: „UODO”), oraz art. 6 ust. 1 pkt. a) – pkt. c) oraz art. 6 ust. 1 pkt f) RODO;
 3. Podanie danych osobowych przez klientów naszego sklepu jest dobrowolne;
 4. W ramach realizowanych zamówień, przetwarzane kategorie danych osobowych:
  1. dane identyfikujące osobę: imię, nazwisko;
  2. dane adresowe: adres zamieszkania – ulica, numer domu, numer mieszkania, miejscowość, kod pocztowy;
  3. dane adresowe i teleadresowe (adres e-mail, numer lub numery telefonów);
  4. dane rozliczeniowe-podatkowe: NIP;
  5. dane identyfikujące osobę w Internecie: adres IP, informację umożliwiające identyfikację urządzenia, osoby wyświetlającej strony internetowej Administratora danych, tj. shop.playprint.pl.
 5. Prawa osób, których dane dotyczą

Administrator danych zapewnia rzetelność, przejrzystość przetwarzania i gwarantuje każdej osobie, której dane dotyczą możliwości ochrony jej praw i wolności oraz zapewnienie kontroli nad przetwarzaniem należących do niej danych. Klientom sklepu przysługują:

 1. prawa dostępu do danych – można zwrócić się do Administratora danych z wnioskiem o otrzymanie informacji czy Administratora danych przetwarza dane osobowe.  Zgodnie z przepisami osoba, której dane dotyczą ma prawo do otrzymania informacji m.in. jakie jej dane Administratora danych przetwarza, w jakich celach są one przetwarzane oraz prawo uzyskania ich kopii;
 2. prawa do usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym) – prawo do usunięcia danych może być zrealizowane w przypadkach, gdy Administratora danych nie ma podstaw prawnych do przetwarzania danych. Osoba, której dane dotyczą może wskazać zakres i okoliczności uzasadniające wnioskowane usunięcie danych np. dane nie są już niezbędne do realizacji celów, dla których zostały zebrane, a nie występują podstawy prawne do dalszego przetwarzania danych, dane są przetwarzane niezgodnie z prawem;
 3. prawa do przenoszenia danych – każda osoba, której dane dotyczą może złożyć wniosek o przeniesienie danych. Osoba, której dane dotyczą ma prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe jej dotyczące, które dostarczyła Administratorowi danych. Dane osobowe będą przekazywane w formie pliku zaszyfrowanego, zabezpieczonego hasłem tylko osobie której dane dotyczą.
 4. prawa do ograniczenia przetwarzania danych – każda osoba, której dane dotyczą, może złożyć wniosek o ograniczenie przetwarzania danych, w którym wskazuje, że wystąpiły przesłanki określone w art. 18 RODO dla ograniczenia przetwarzania jej danych np. Administrator danych nie potrzebuje pewnych danych, nie występują przesłanki do dalszego ich przetwarzania, a osoba, której dane dotyczą wnosi o wstrzymanie operacji na danych lub nieusuwanie danych. Wniosek będzie indywidualnie rozpatrywany pod względem istniejących podstaw dla przetwarzania danych, celu i zakresu ich przetwarzanych;
 5. prawo do sprostowania danych – w każdym momencie, osoba, której dane dotyczą, może zwrócić się do Administrator danych z prośbą o sprostowanie nieprawidłowych, czy uzupełnienie niekompletnych swoich danych osobowych, jak też poinformować Bank o zmianie swoich danych osobowych;
 6. prawo sprzeciwu - osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych w sposób zautomatyzowany, w tym profilowania, a także sprzeciw wobec przetwarzania danych w celach marketingowych. Sprzeciw można złożyć listownie na adres Administratora danych;
 7. prawo do cofnięcia zgody – w dowolnym momencie osoba, której dane dotyczą, ma prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie danych bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 1. W sprawach dotyczących przetwarzanych danych osobowych klienci mogą skontaktować się z „Inspektorem danych osobowych” powołanym przez administratorem danych osobowych w następujący:
  1. pisząc na adres e-mail: iod@playprint.pl
  2. pisząc na adres SCRATCH MAP WOJCIECH KOCZOROWSKI, Toruniu 87-100 , ul. Stroma 5/1 z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych”
 2. Klientom sklepu przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego do ochrony danych osobowych, w sytuacji, gdy uczestnik uzna, że jego dane osobowe są przetwarzane z naruszeniem przepisów RODO;
 3. Dane osobowe klientów mogą być przekazane przez administratora danych osobowych innym podmiotom w celu realizacji zamówień oraz realizacji prawa podatkowego, tj. podmiotom świadczącym usługi pocztowe /kurierskie w celu doręczenia zakupu, organom administracji skarbowej, a także podmiotom obsługującym organizatora prawnie i księgowo;
 4. Dane osobowe klientów będą przechowywane do czasu wygaśnięcia ewentualnych roszczeń reklamacyjnych, które są związane z konkretnym zamówieniem.
 5. Dane osobowe klientów nie będą przekazywane do państwa trzeciego, tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy;
 6. Dane osobowe klientów nie będą przetwarzane przez administratora danych osobowych w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

 

Mapa Zdrapka, Mapka Zdrapka, Scratch off Map, Scratch & Travel Map

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl