Regulamin zakupów

[obowiązuje od 01.04.2017]

DANE FIRMY - SCRATCH MAP

Sklep internetowy działa pod adresem shop.playprint.pl, prowadzony jest przez SCRATCH MAP WOJCIECH KOCZOROWSKI, z siedzibą przy ul. Stromej 5/1, 87-100 Toruń, NIP 8791345046, REGON: 871189804.

 

DANE KONTAKTOWE

 • obsługa klienta: telefon +48 56-653-98-78 e-mail: shop@playprint.pl
 • reklamacje: telefon +48 56-653-98-78 e-mail: shop@playprint.pl

Regulamin został sporządzony w oparciu o przepisy prawa obowiązujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i określa zasady funkcjonowania Sklepu, w tym zasady sprzedaży Produktów.

Warunkiem zawarcia Umowy Sprzedaży Produktów lub Umowy jest zapoznanie się przez Klienta z treścią Regulaminu. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej Sklepu.

shop.playprint.pl posiada wszelkie prawa niezbędne do prezentowania Produktów w ramach prowadzonego Sklepu. Produkty dostarczane są wyłącznie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

 

DEFINICJE

 • Sklep - prowadzony przez SCRATCH MAP WOJCIECH KOCZOROWSKI sklep internetowy działający pod adresem: http://www.shop.playprint.pl, sprzedający towary za pośrednictwem Internetu;
 • Dni robocze - wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;
 • Czas realizacji zamówienia - czas, w jakim Sklep skompletuje zamówienie i przekaże je przewoźnikowi realizującemu wybraną przez Klienta formę dostawy;
 • Klient - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej dokonująca zakupów w Sklepie, posiadająca konto klienta; 
 • Konsultant - osoba obsługująca Klienta w Biurze Obsługi Klienta (BOK);
 • Konto Klienta - baza zawierająca dane Klienta służące do realizacji składanych zamówień, historię zamówień oraz inne indywidualne ustawienia Klienta;
 • Przelew tradycyjny - płatność wykonywana przez Klienta w banku poprzez konto internetowe lub stacjonarne lub na poczcie;
 • Przelew elektroniczny - płatność wykonywana przez Klienta z konta bankowego on-line, za pośrednictwem systemów płatności on-line; 
 • Umowa – umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zawarta dobrowolnie przez Klienta z shop.playprint.pl z chwilą potwierdzenia Rejestracji, prowadząca do stworzenia Konta;
 • Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży wskazanych w Sklepie Produktów zawierana pomiędzy shop.playprint.pl a Klientem na zasadach określonych w Regulaminie;

 

USŁUGI ŚWIADCZONE DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

Zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez shop.playprint.pl obejmuje w szczególności dostęp do platformy transakcyjnej, w ramach której możliwe jest zawarcie Umowy Sprzedaży Produktów.

Shop.playprint.pl prowadzi Konta Klientów i udostępnia przestrzeń serwerową w celu umieszczania w niej przez Klientów danych służących do ich identyfikacji i do zawierania Umów i Umów Sprzedaży.

Klient w celu korzystania ze Sklepu musi dysponować urządzeniem spełniającym wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się shop.playprint.pl. Urządzenie to musi więc w szczególności pozwalać na dostęp do sieci Internet oraz posiadać program służący do przeglądania jej zasobów, obsługujący technologię Plików „cookies”, oraz konto poczty e-mail.

W zależności od ustawień przeglądarki internetowej Klienta, shop.playprint.pl może wprowadzić do systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Klient, Pliki „cookies”. Pliki „cookies” umożliwiają późniejszą identyfikację Klienta i są wykorzystywane przez shop.playprint.pl w celu ułatwienia korzystania ze Sklepu, jak również w celu monitorowania ruchu Klientów w Sklepie. Klient może w każdym momencie włączyć lub wyłączyć możliwość korzystania przez shop.playprint.pl z Plików „cookies” poprzez wprowadzenie odpowiednich ustawień w swojej przeglądarce internetowej.

Klient, korzystający z usług świadczonych przez shop.playprint.pl, jest objęty zakazem dostarczania shop.playprint.pl treści o charakterze bezprawnym.

 

KORZYSTANIE ZE SKLEPU

Możliwość nabycia Produktów posiadają:

a)     zarejestrowani Klienci, tj. podmioty posiadające Konto w Sklepie. Utworzenie i korzystanie z Konta w Sklepie jest dobrowolne i bezpłatne.

W celu rozpoczęcia procesu Rejestracji Klient podaje następujące dane: login, hasło, adres e-mail, imię i nazwisko, dane adresowe, numer telefonu oraz w przypadku Klientów, którzy prowadzą działalność gospodarczą - firmę lub nazwę oraz NIP.

Następnie Klient akceptuje Regulamin, zaznaczając pole: „Akceptuję regulamin”.

Akceptacja Regulaminu jest równoznaczna ze złożeniem oświadczeń o następującej treści:

 • zapoznałem się z Regulaminem i akceptuję jego postanowienia,
 • dobrowolnie przystąpiłem do korzystania z usług Sklepu,
 • dane osobowe przedstawione w ramach procesu Rejestracji podane zostały dobrowolnie, są prawdziwe i zgodne z prawem.

Po dokonaniu powyższych czynności, Klient otrzymuje wiadomość e-mail na wskazany adres z prośbą potwierdzenia Rejestracji poprzez kliknięcie na link aktywacyjny. Potwierdzenie Rejestracji powoduje aktywację Konta Klienta. Z tą chwilą dochodzi do zawarcia Umowy między Klientem a shop.playprint.pl na czas nieoznaczony, której przedmiotem jest dostęp do usług świadczonych przez shop.playprint.pl i prowadzenie Konta Klienta.

Shop.playprint.pl tworzy dla Klienta Konto przypisane do wskazanego w procesie Rejestracji loginu i hasła. Klient uzyskuje dostęp do Konta po wpisaniu przypisanego mu loginu i hasła w odpowiednich polach na stronie internetowej („zaloguj się”).

Klient może zmienić dane wskazane w punkcie powyżej, podane w procesie Rejestracji. W tym celu po zalogowaniu powinien wybrać opcję „twój profil”, gdzie w zakładce „edytuj dane” możliwa jest ich modyfikacja. Klient posiada również dostęp do historii złożonych zamówień.

b)     Klienci bez logowania, po kliknięciu w pole „złóż zamówienie”, gdzie podaje następujące dane: imię i nazwisko, telefon, e-mail, dane adresowe oraz w przypadku Klientów, którzy prowadzą działalność gospodarczą - firmę  lub nazwę oraz NIP.

Następnie Klient „potwierdza zamówienie” poprzez akceptację wiadomości, którą otrzymał na e-maila.

Po potwierdzeniu dokonuje opłaty za Produkt w wybrany sposób przez Klienta.

 

ZAWARCIE UMOWY SPRZEDAŻY

Zamówienia na Produkty mogą być składane w Sklepie.

Zamówienia mogą być składane w Sklepie całą dobę, we wszystkie dni tygodnia.

Umowy Sprzedaży w Sklepie zawierane są w poniższy sposób:

 • Klient dokonuje wyboru konkretnego Produktu i dodaje Produkt do Koszyka. Po dodaniu Produktu do Koszyka, Klient może kontynuować zakupy, zaktualizować Koszyk lub przejść dalej celem zawarcia Umowy Sprzedaży;
 • Klient dokonuje Rejestracji lub - jeśli posiada już Konto - loguje się, zatwierdza zawartość Koszyka i w celu zawarcia Umowy Sprzedaży klika w polu: „finalizacja zamówienia”;
 • Następnie Klient wybiera formę płatności oraz dostawy poprzez wskazanie jednej z dostępnych opcji;
 • Po zrealizowaniu powyższych kroków, Klient potwierdza złożone zamówienie poprzez kliknięcie w polu: „opłać zamówienie”. W przypadku płatności za pośrednictwem systemu płatniczego płatności payU, Klient zostaje przekierowany do tego systemu, celem zapłaty ceny Produktu;
 • Shop.playprint.pl wysyła na adres e-mail Klienta, podany w procedurze Rejestracji, potwierdzenie złożenia zamówienia. Potwierdzenie określa szczegóły zamówienia (wskazanie Produktu, jego ceny, kosztu przesyłki, sumy całkowitej, sposobu dostawy i płatności). Jeśli Klient wybrał płatność w drodze przedpłaty na rachunek bankowy shop.playprint.pl, e-mail zawiera również dane rachunku bankowego shop.playprint.pl;
 • Klient zatwierdza złożone zamówienie poprzez kliknięcie na link aktywujący, znajdujący się wiadomości e-mail shop.playprint.pl, o której mowa w punkcie powyżej. W tym momencie następuje zawarcie Umowy Sprzedaży pomiędzy Klientem a shop.playprint.pl. Zamówienie może również zostać potwierdzone w zakładce „historia zamówień”.

 

Shop.playprint.pl dopuszcza alternatywnie następujące formy płatności:

 • przy odbiorze Produktów od kuriera (za pobraniem),
 • przedpłata na rachunek bankowy nr: 82 1140 1052 0000 4475 9700 1001 
 • za pośrednictwem płatności elektronicznej realizowanej przez Płatności Shoper - podmiotem świadczącym obsługę płatności online drogą elektroniczną jest Blue Media S.A.
 • z wykorzystaniem kart płatniczych: Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro

 

W przypadku płatności w formie przedpłaty przelewem bankowym na rachunek shop.playprint.pl, Umowa Sprzedaży zostaje zawarta pod warunkiem rozwiązującym w postaci braku zapłaty ceny przez Klienta w terminie 7 dni od potwierdzenia złożenia zamówienia przez Klienta. Brak zapłaty ceny przez Klienta w terminie, spowoduje rozwiązanie Umowy Sprzedaży bez konieczności składania przez Strony dodatkowych oświadczeń, chyba że shop.playprint.pl i Klient postanowią inaczej.

Czas realizacji zamówienia uwzględniający czas przygotowania Produktu i dostawę wynosi do 2 dni roboczych* po zaksięgowaniu ceny na koncie. Shop.playprint.pl jest zobowiązany dostarczyć Klientowi Produkt.

W przypadku wyboru przez klienta sposobu płatności przelewem lub kartą płatniczą, czas realizacji zamówienia musi być wskazany od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji.

Shop.playprint.pl domyślnie wysyła e-mailem wystawioną FV do złożonego zamówienia.

Zmiany w prezentowanym asortymencie Produktów i ich cenach pozostają bez wpływu na Umowy Sprzedaży zawarte przed dokonaniem tych zmian. Shop.playprint.pl może organizować akcje promocyjne, w ramach których przeznacza do sprzedaży ograniczoną liczbę Produktów.

Ceny produktów sprzedawanych w shop.playprint.pl są cenami brutto.

 

POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

Klient może złożyć reklamację, jeżeli usługi przewidziane w niniejszym Regulaminie nie są realizowane przez shop.playprint.pl lub są realizowane w sposób niezgodny z postanowieniami Regulaminu za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres shop@playprint.pl

Reklamacja Klienta w związku z niezgodnością Produktu z Umową Sprzedaży może zostać złożona shop.playprint.pl za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres shop@playprint.pl i powinna określać co najmniej:

 • dane Klienta umożliwiające kontakt z nim oraz jego identyfikację;
 • zarzuty do przesłanego Produktu stanowiącego przedmiot Umowy Sprzedaży;
 • żądany przez Klienta sposób usunięcia zarzucanego naruszenia (wymiana Produktu na produkt wolny od wad,odstąpienie od Umowy Sprzedaży, chyba że wada jest nieistotna).

 

Shop@playprint.pl udzieli elektronicznej odpowiedzi na reklamację na adres wskazany przez Klienta w ramach Rejestracji, w terminie nieprzekraczającym 14 dni od dnia otrzymania reklamacji. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia przed rozpatrzeniem reklamacji, shop@playprint.pl zwraca się do Klienta o ich uzupełnienie we wskazanym zakresie.

Klientowi, będącemu Konsumentem, przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży w terminie 14 dni od dnia wydania rzeczy, na zasadach określonych w ustawie z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta..

Prawo odstąpienia wykonywane jest poprzez złożenie stosownego oświadczenia na piśmie. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Zwrot Produktu powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem.

Sklep dokona zwrotu zapłaconej przez Klienta ceny Produktu niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży. Koszt wysłania i odesłania Produktu pokrywa Klient i nie podlega on zwrotowi.

W przypadku wystąpienia konieczność zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą, sprzedający dokona zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.

DANE OSOBOWE

Administratorem danych osobowych Klientów jest shop@playprint.pl, który dokonuje przetwarzania danych osobowych zgodnie z przepisami prawa.

Shop@playprint.pl przetwarza dane osobowe Klientów w zakresie dotyczącym praw i obowiązków wynikających z umów zawartych zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu, w tym w celu wykonania tych umów i ich rozliczenia, a w pozostałym zakresie jedynie po uzyskaniu odpowiednich zgód.

Klientowi przysługuje prawo dostępu do treści dotyczących go danych osobowych oraz prawo do ich poprawiania.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Shop@playprint.pl zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu.

O zmianie Regulaminu shop@playprint.pl poinformuje Klientów poprzez zamieszczenie stosownej informacji na stronie internetowej Sklepu. Informacja, o której mowa w poprzednim zdaniu, będzie wskazywać, które postanowienia Regulaminu ulegają zmianom, oraz na czym polegają te zmiany. Do informacji zostanie dołączony tekst jednolity zmienionego Regulaminu. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia podania jej do wiadomości Klientów. Do Umów Sprzedaży zawartych przed tą datą zastosowanie znajdują postanowienia Regulaminu obowiązujące w dacie zawarcia Umów Sprzedaży.

W przypadku zmiany Regulaminu przez shop@playprint.pl, Klient może wypowiedzieć Umowę ze skutkiem natychmiastowym, w ciągu 14 dni od otrzymania informacji o zmianie Regulaminu.

Prawem właściwym dla Umów i Umów Sprzedaży zawieranych na podstawie postanowień Regulaminu jest prawo polskie.

*Z wyłączeniem wszystkich komunikatów zamieszczanych na stronie www.shop.playprint.pl (między innymi: urlopy i święta). Zamówienia złożone po godzinie 12:00 są wysyłane następnego dnia roboczego.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl